Pendidikan Agama Islam

VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan lulusan profesional bidang pendidikan islam di sumatera pada tahun 2024

MISI

  1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang profesional secara akademik yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
  2. Melaksanakan penelitian ilmiah yang menunjang pengembangan pendidikan Islam;
  3. Melaksananakan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas serta integrasi ilmu pendidikan berparadigma Islami kepada stakeholder/masyarakat;
  4. Melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam rangka menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

TUJUAN

  1. Menghasilkan lulusan pendidikan Islam yang mampu menjadi tenaga pendidik bidang studi Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah.
  2. Menghasilkan pemikiran dan karya Ilmiah dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam guna memajukan kebudayaan dan peradaban serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
  3. Memberikan pelayanan pendidikan, latihan, inservis-training, workshop, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas, serta integritas ilmu pendidikan berparadigma Islami kepada stakeholder/masyarakat.
  4. Menghasilkan lulusan yang mampu mensyiarkan kaedah-kaedah Islam di masyarakat.